środa, 11 stycznia 2012

Pierwsze rejsowe loty już w lipcu?

Przed­sta­wi­cie­le spół­ki Port Lot­ni­czy Mo­dlin i Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go pod­pi­sa­li wczo­raj umo­wę z Pe­kao SA. Bank za­bez­pie­cza emi­sję ob­li­ga­cji wartych  150 mln zł na za­koń­cze­nie budowy.

Przy tej okazji dowiedzieliśmy się o postępach w budowie lotniska oraz stopniu zaawansowania rozmów z przewoźnikami.
Lotnisko Warszawa/Modlin zmienia się niemal każdego dnia. Część lotnicza portu jest już na ukończeniu. Gotowa jest droga startowa o długości 2 500 m wraz z systemem odwadniającym. Roboty prowadzone są
jeszcze na drogach kołowania i drogach technicznych lotniska. Terminal jest już obiektem zamkniętym. Trwa jego wykańczanie i wyposażanie m.in. montowany jest system bagażowy i pierwsze stanowiska check-in. Prowadzone są odbiory kilku obiektów m.in. głównego punktu kontroli i budynków biurowych.  Do końca zbliżają się też roboty budowlane dróg dojazdowych i parkingów. Dokonywane są zakupy sprzętu i wyposażenia lotniska. 
W ra­mach usta­lo­ne­go z UEFA po­dzia­łu za­dań pod­czas Eu­ro 2012 Lot­ni­sko Cho­pi­na przej­mie przejmie
większość ru­chu do War­sza­wy. Mo­dlin do­sta­nie tzw. ruch ge­ne­ral avia­tion, czy­li ma­łe ma­szy­ny biz­ne­so­we. 
– Pierw­sze re­gu­lar­ne lo­ty rej­so­we po­win­ny za­cząć się w lip­cu. Ale zdol­ność ope­ra­cyj­ną osią­gnie­my już pod­czas Eu­ro 2012. Wte­dy od­pra­wi­my pierw­szych pa­sa­że­rów – twier­dzi pre­zes spół­ki PL Mo­dlin Piotr Okien­czyc. 
– Ma­my du­żo za­py­tań z Ro­sji w sprawie lą­do­wań i star­tów w Mo­dli­nie  w dni me­czów ich re­pre­zen­ta­cji na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym. Nie­któ­rzy wy­stę­pu­ją o zgodę na pod­sta­wie­nie li­mu­zyn bez­po­śred­nio na pły­tę, z wcze­śniej­szą od­pra­wą na po­kła­dzie sa­mo­lo­tu – ujawnia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz